Date
29.07.22 to 31.07.22
Logo
Y Caws Mawr 2022
icon

Y Caws Mawr yn barod i ddychwelyd yn 2022

Mae iechyd a lles y gymuned yn hollbwysig, felly, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro’r sefyllfa o amgylch COVID-19 yn agos, gan ffurfio ein hymateb yn unol â’r canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Pryd

29, 30 a 31 Gorffennaf 2022

Mae digwyddiad Y Caws Mawr yn RHAD AC AM DDIM.

Ymunwch â ni am ein noson agoriadol ddydd Gwener, 29 Gorffennaf o 3pm hyd at ein diweddglo tân gwyllt ysblennydd am 10pm.

Mae ein rhaglen lawn yn dechrau am 10am ar ddydd Sadwrn 30 a dydd Sul 31 Gorffennaf. (Mae'r Stondinau a'r Neuaddau Bwyd ar agor ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig).

Am beth

Mae ein lolfa a bar cerddoriaeth fyw newydd yn cynnwys cerddoriaeth gan artistiaid lleol a diodydd wedi'u cynhyrchu'n lleol. Mae Castell Caerffili yn cael ei drawsnewid yn wersyll canoloesol gydag arddangosfeydd a brwydrau.

Ble

Ym mhle mae'r Caws Mawr?

Mae Caerffili wedi ei leoli 10 milltir i'r gogledd o Gaerdydd, ger yr M4. Cewch hyd i'r holl weithgaredd yn a thu ôl i Gastell Caerffili:

Heol y Cilgant, Caerffili CF83 1AB Ffôn: 029 2088 0011 E-bost: digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Sut i gyrraedd Gŵyl y Caws Mawr

Cyfarwyddiadau

Dewch oddi ar draffordd yr M4 ar Gyffordd 32, ewch ar hyd yr A470 ac A468 a dilynwch yr arwyddion i gyfeiriad Caerffili.

Map safle’r Caws Mawr

Edrychwch ar ddarganfyddwr llwybr bws byw Stagecoach – https://bit.ly/2WjkUvf

Ewch i Drafnidiaeth Cymru am Amserau a Thocynnau Trên – www.trctrenau.cymru

Find Out More
title banner
Neuaddau Bwyd, Marchnad Caws a Gwerthwyr Bwyd Stryd
Mae gennym dair neuadd fwyd anferth, marchnad gaws bwrpasol a gwerthwyr bwyd stryd cyffrous newydd.

Bydd rhestr lawn o gynhyrchwyr bwyd a diod a gwerthwyr bwyd stryd sy'n mynychu Caws Mawr eleni ar gael i'w gweld yn y cyfnod cyn yr ŵyl.

Ein Prif Noddwr ar gyfer 2020
Mae Ron Skinner & Sons yn hynod o falch o gael eu cyhoeddi fel prif noddwr eleni. Mae dod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog wedi bod yn uchelgais i ni erioed yn enwedig gan fod ein brand wedi ymestyn ar draws Cymru. Yr ydym yn hynod o falch o fod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a busnesau Cymreig lleol.
Find Out More
Adloniant y Castell a Cherddoriaeth
Mae Castell Caerffili yn cael ei drawsnewid yn wersyll canoloesol gydag arddangosiadau a brwydrau’n cael eu hail-greu. Mae mynediad am ddim i Gastell Caerffili ar ddydd Sadwrn 27 a 28 Gorffennaf gyda stondinau ac adloniant o fewn tiroedd y Castell a'r neuadd fawr.

Mae rhaglen gerddoriaeth lawn yn cael ei chynnal yn Lolfa Fyw y Caws Mawr a Neuadd Fawr y Castell.

Mae gan y Ffair dros 40 o reidiau ffair hwyl i’w profi, gan amrywio o reidiau i dwdlod i’r reid gyffrous 'Freak Out' (os ydych yn ddigon dewr!).

Cyfleusterau i Ymwelwyr a Grwpiau Coetsys
Mae mynediad yn RHAD AC AM DDIM!

Mae gennym doiledau, cyfleusterau newid a bwydo babanod a mannau picnic.

Mae parcio ceir ar gael mewn dau gyfleuster parcio a theithio ac un cyfleuster parcio a cherdded.

Mae'r Caws Mawr yn cynnig trip diwrnod gwych i grwpiau, gyda pharcio bws ar gael 300m o safle'r digwyddiad.

Mae llefydd parcio coetsys sy'n cael eu harchebu o flaen llaw yn RHAD AC AM DDIM!

Mae gyrwyr coetsys yn cael pecyn bwyd a thaleb cinio am ddim ar gyfer bwyty lleol. I gadw eich lle, cliciwch yma: https://www.visitcaerphilly.com/coach-bookings

vc_logo
Atyniadau lleol, Llety, a Mannau Bwyta yn yr ardal
Ron Skinner & Sons - Noddwr mawr y Caws Mawr!

Bydd detholiad enfawr o geir bron o’r newydd ar gael i'w gwylio yn Y Caws Mawr, gyda phob un yn cario arbedion o hyd at 50% oddi ar bris y rhestr. Ymwelwch â'n tîm gwerthiannau drwy gydol y digwyddiad i gael cyngor diduedd, archwiliad ariannol am ddim a hyd yn oed tocynnau ffair hwyl i'r teulu am ddim.

Find Out More
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gweler isod rhestr o'n cwestiynau cyffredinol am y Caws Mawr yng Nghaerffili.

Find Out More
icon email
Stay up to date

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ym mwrdeistref sirol Caerffili, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletinau: 

Cofrestrwch yma

Arolwg Caws Mawr Trigolion Caerffili 2018 – os ydych chi’n breswylydd lleol ac yn dymuno rhoi adborth, cliciwch ar yr arolwg 

Ffurflen Adborth i Trigolion – Gŵyl y Caws Mawr 2019

News
Bydd yr adran newyddion yn cael ei diweddaru yn fuan ...
 
Be Social
@facebook 
@instagram
Noddwyr Y Caws Mawr eleni
Noddwr yw:
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image
Cefnogir Y Caws Mawr gan
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image