Date
29.07.22 to 31.07.22
Logo
Y Caws Mawr 2022
icon

The Big Cheese, set to return in 2022

The health and wellbeing of the community is paramount, therefore Caerphilly County Borough Council has been closely monitoring the situation surrounding COVID-19, aligning our response to the Public Health Wales guidelines.

Pryd

29, 30 a 31 Gorffennaf 2022

Mae digwyddiad Y Caws Mawr yn RHAD AC AM DDIM.

Ymunwch â ni am ein noson agoriadol ddydd Gwener, 29 Gorffennaf o 3pm hyd at ein diweddglo tân gwyllt ysblennydd am 10pm.

Mae ein rhaglen lawn yn dechrau am 10am ar ddydd Sadwrn 30 a dydd Sul 31 Gorffennaf. (Mae'r Stondinau a'r Neuaddau Bwyd ar agor ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig).

Am beth

Mae ein lolfa a bar cerddoriaeth fyw newydd yn cynnwys cerddoriaeth gan artistiaid lleol a diodydd wedi'u cynhyrchu'n lleol. Mae Castell Caerffili yn cael ei drawsnewid yn wersyll canoloesol gydag arddangosfeydd a brwydrau.

Ble

Ym mhle mae'r Caws Mawr?

Mae Caerffili wedi ei leoli 10 milltir i'r gogledd o Gaerdydd, ger yr M4. Cewch hyd i'r holl weithgaredd yn a thu ôl i Gastell Caerffili:

Heol y Cilgant, Caerffili CF83 1AB Ffôn: 029 2088 0011 E-bost: digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Sut i gyrraedd Gŵyl y Caws Mawr

Cyfarwyddiadau

Dewch oddi ar draffordd yr M4 ar Gyffordd 32, ewch ar hyd yr A470 ac A468 a dilynwch yr arwyddion i gyfeiriad Caerffili.

Map safle’r Caws Mawr

Edrychwch ar ddarganfyddwr llwybr bws byw Stagecoach – https://bit.ly/2WjkUvf

Ewch i Drafnidiaeth Cymru am Amserau a Thocynnau Trên – www.trctrenau.cymru

Find Out More
title banner
Neuaddau Bwyd, Marchnad Caws a Gwerthwyr Bwyd Stryd
Mae gennym dair neuadd fwyd anferth, marchnad gaws bwrpasol a gwerthwyr bwyd stryd cyffrous newydd.

Bydd rhestr lawn o gynhyrchwyr bwyd a diod a gwerthwyr bwyd stryd sy'n mynychu Caws Mawr eleni ar gael i'w gweld yn y cyfnod cyn yr ŵyl.

Ein Prif Noddwr ar gyfer 2020
Mae Ron Skinner & Sons yn hynod o falch o gael eu cyhoeddi fel prif noddwr eleni. Mae dod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog wedi bod yn uchelgais i ni erioed yn enwedig gan fod ein brand wedi ymestyn ar draws Cymru. Yr ydym yn hynod o falch o fod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a busnesau Cymreig lleol.
Find Out More
Adloniant y Castell a Cherddoriaeth
Mae Castell Caerffili yn cael ei drawsnewid yn wersyll canoloesol gydag arddangosiadau a brwydrau’n cael eu hail-greu. Mae mynediad am ddim i Gastell Caerffili ar ddydd Sadwrn 27 a 28 Gorffennaf gyda stondinau ac adloniant o fewn tiroedd y Castell a'r neuadd fawr.

Mae rhaglen gerddoriaeth lawn yn cael ei chynnal yn Lolfa Fyw y Caws Mawr a Neuadd Fawr y Castell.

Mae gan y Ffair dros 40 o reidiau ffair hwyl i’w profi, gan amrywio o reidiau i dwdlod i’r reid gyffrous 'Freak Out' (os ydych yn ddigon dewr!).

Cyfleusterau i Ymwelwyr a Grwpiau Coetsys
Mae mynediad yn RHAD AC AM DDIM!

Mae gennym doiledau, cyfleusterau newid a bwydo babanod a mannau picnic.

Mae parcio ceir ar gael mewn dau gyfleuster parcio a theithio ac un cyfleuster parcio a cherdded.

Mae'r Caws Mawr yn cynnig trip diwrnod gwych i grwpiau, gyda pharcio bws ar gael 300m o safle'r digwyddiad.

Mae llefydd parcio coetsys sy'n cael eu harchebu o flaen llaw yn RHAD AC AM DDIM!

Mae gyrwyr coetsys yn cael pecyn bwyd a thaleb cinio am ddim ar gyfer bwyty lleol. I gadw eich lle, cliciwch yma: https://www.visitcaerphilly.com/coach-bookings

vc_logo
Atyniadau lleol, Llety, a Mannau Bwyta yn yr ardal
Ron Skinner & Sons - Noddwr mawr y Caws Mawr!

Bydd detholiad enfawr o geir bron o’r newydd ar gael i'w gwylio yn Y Caws Mawr, gyda phob un yn cario arbedion o hyd at 50% oddi ar bris y rhestr. Ymwelwch â'n tîm gwerthiannau drwy gydol y digwyddiad i gael cyngor diduedd, archwiliad ariannol am ddim a hyd yn oed tocynnau ffair hwyl i'r teulu am ddim.

Find Out More
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gweler isod rhestr o'n cwestiynau cyffredinol am y Caws Mawr yng Nghaerffili.

Find Out More
icon email
Stay up to date

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ym mwrdeistref sirol Caerffili, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletinau: 

Cofrestrwch yma

Arolwg Caws Mawr Trigolion Caerffili 2018 – os ydych chi’n breswylydd lleol ac yn dymuno rhoi adborth, cliciwch ar yr arolwg 

Ffurflen Adborth i Trigolion – Gŵyl y Caws Mawr 2019

News
Bydd yr adran newyddion yn cael ei diweddaru yn fuan ...
 
Be Social
@facebook 
@instagram
Noddwyr Y Caws Mawr eleni
Noddwr yw:
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image
Cefnogir Y Caws Mawr gan
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image