Date
26.07.19 to 28.07.19
Logo
Y Caws Mawr 2019
icon

Wedi’i adfywio. Wedi’i adnewyddu. Wedi’i ail-ddarganfod

Ailddarganfyddwch y Caws Mawr! Bydd gan yr ŵyl eleni wedd newydd, gosodiad newydd a theimlad newydd gyda Gwerthwyr Bwyd Stryd, Ardal Bar Lolfa Fyw, TAIR Neuadd Fwyd Anferth ac Arddangosiadau Coginio Byw.

Mae Ron Skinner and Sons wrth eu bodd i fod yn brif noddwr Gŵyl y Caws Mawr eleni. Gyda thros 1,200 o geir mewn stoc, nhw yw prif archfarchnad ceir De Cymru, wedi’i lleoli yn Nhredegar. Ewch i’w harddangosfa ar y prif gae ar safle’r ŵyl i weld pa geir gwerth mawr sydd ganddynt i’w cynnig. Porwch y wefan am ddetholiad mawr o geir.

Mae Castell Caerffili, yr ail Gastell mwyaf ym Mhrydain, yn dal i fod yn seren yr ŵyl gyda mynediad am ddim dros y penwythnos. Gyda rhaglen o adloniant a fydd yn parhau o fore hyd nos, bydd yna ail-greu canoloesol o fewn tir y Castell, cerddoriaeth fyw a rhaglen lawn yn y Neuadd Fawr. Mae Gŵyl y Caws Mawr yn dod â chynhyrchwyr bwyd a diod lleol a rhanbarthol Cymru at ei gilydd mewn tair neuadd fwyd enfawr, y mwyaf yn y wlad o bosib. Gyda marchnad gaws bwrpasol sy’n cynnwys cynhyrchwyr caws o bob cwr o’r wlad, dyma baradwys i’r rhai sy’n hoff o fwyd.

Bydd gwerthwyr bwyd stryd cyffrous newydd yn cael eu gosod o gwmpas y safle gyda sioeau coginio a blasau anghyffredin ac egsotig. O nwdls i crêpes, mae yna wledd i’w chael! Bydd yna rai gwerthwyr bwyd stryd amgen hefyd.

Pryd

26, 27 a 28 Gorffennaf 2019

Mae digwyddiad Y Caws Mawr yn RHAD AC AM DDIM.

Ymunwch â ni am ein noson agoriadol ddydd Gwener, 26 Gorffennaf o 3pm hyd at ein diweddglo tân gwyllt ysblennydd am 10pm.

Mae ein rhaglen lawn yn dechrau am 10am ar ddydd Sadwrn 27 a dydd Sul 28 Gorffennaf. (Mae'r Stondinau a'r Neuaddau Bwyd ar agor ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig).

Am beth

Mae ein lolfa a bar cerddoriaeth fyw newydd yn cynnwys cerddoriaeth gan artistiaid lleol a diodydd wedi'u cynhyrchu'n lleol. Mae Castell Caerffili yn cael ei drawsnewid yn wersyll canoloesol gydag arddangosfeydd a brwydrau. Mwynhewch fwyd stryd blasus, marchnad gaws ac arddangosiadau coginio gyda'r cogydd enwog Tommy Heaney.

Ble

Ym mhle mae'r Caws Mawr?

Mae Caerffili wedi ei leoli 10 milltir i'r gogledd o Gaerdydd, ger yr M4. Cewch hyd i'r holl weithgaredd yn a thu ôl i Gastell Caerffili:

Heol y Cilgant, Caerffili CF83 1AB Ffôn: 029 2088 0011 E-bost: digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Sut i gyrraedd Gŵyl y Caws Mawr

Cyfarwyddiadau

Dewch oddi ar draffordd yr M4 ar Gyffordd 32, ewch ar hyd yr A470 ac A468 a dilynwch yr arwyddion i gyfeiriad Caerffili.

Map safle’r Caws Mawr

Edrychwch ar ddarganfyddwr llwybr bws byw Stagecoach – https://bit.ly/2WjkUvf

Ewch i Drafnidiaeth Cymru am Amserau a Thocynnau Trên – www.trctrenau.cymru

Find Out More
Neuaddau Bwyd, Marchnad Caws a Gwerthwyr Bwyd Stryd
Mae gennym dair neuadd fwyd anferth, marchnad gaws bwrpasol a gwerthwyr bwyd stryd cyffrous newydd.

Bydd rhestr lawn o gynhyrchwyr bwyd a diod a gwerthwyr bwyd stryd sy'n mynychu Caws Mawr eleni ar gael i'w gweld yn y cyfnod cyn yr ŵyl.

Find Out More
Ein Prif Noddwr ar gyfer 2019
Mae Ron Skinner & Sons yn hynod o falch o gael eu cyhoeddi fel prif noddwr eleni. Mae dod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog wedi bod yn uchelgais i ni erioed yn enwedig gan fod ein brand wedi ymestyn ar draws Cymru. Yr ydym yn hynod o falch o fod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a busnesau Cymreig lleol.
Find Out More
Adloniant y Castell a Cherddoriaeth
Mae Castell Caerffili yn cael ei drawsnewid yn wersyll canoloesol gydag arddangosiadau a brwydrau’n cael eu hail-greu. Mae mynediad am ddim i Gastell Caerffili ar ddydd Sadwrn 27 a 28 Gorffennaf gyda stondinau ac adloniant o fewn tiroedd y Castell a'r neuadd fawr.

Mae rhaglen gerddoriaeth lawn yn cael ei chynnal yn Lolfa Fyw y Caws Mawr a Neuadd Fawr y Castell.

Mae gan y Ffair dros 40 o reidiau ffair hwyl i’w profi, gan amrywio o reidiau i dwdlod i’r reid gyffrous 'Freak Out' (os ydych yn ddigon dewr!).

Find Out More
Cyfleusterau i Ymwelwyr a Grwpiau Coetsys
Mae mynediad yn RHAD AC AM DDIM!

Mae gennym doiledau, cyfleusterau newid a bwydo babanod a mannau picnic.

Mae parcio ceir ar gael mewn dau gyfleuster parcio a theithio ac un cyfleuster parcio a cherdded.

Mae'r Caws Mawr yn cynnig trip diwrnod gwych i grwpiau, gyda pharcio bws ar gael 300m o safle'r digwyddiad.

Mae llefydd parcio coetsys sy'n cael eu harchebu o flaen llaw yn RHAD AC AM DDIM!

Mae gyrwyr coetsys yn cael pecyn bwyd a thaleb cinio am ddim ar gyfer bwyty lleol. I gadw eich lle, cliciwch yma: https://www.visitcaerphilly.com/coach-bookings

Arddangosiadau Coginio
Tommy Heaney - Mae ei adborth canmoliaethus wedi arwain ato’n ymddangos ar ‘The Great British Menu’ yn 2017. Bydd yn dangos ei sgiliau coginio creadigol yn ‘The Stoves Kitchen Stage’ ynghyd â’r Cogydd Cartref - Katie Davies - cyrhaeddodd hi’r rownd gogynderfynol ar ‘Britain’s Best Home Cook’ y BBC. Simon Brown - mae ef yn westeiwr digwyddiadau coginio a chogydd arddangos adnabyddus ac mae wedi gweithio gyda Mary Berry, Raymond Blanc, yr Hairy Bikers a James Martin.
Find Out More
Craftfolk
Crefftau wedi eu gwneud â llaw gan grefftwyr lleol
Find Out More
Atyniadau lleol, Llety, a Mannau Bwyta yn yr ardal
Ron Skinner & Sons - Noddwr mawr y Caws Mawr!

Bydd detholiad enfawr o geir bron o’r newydd ar gael i'w gwylio yn Y Caws Mawr, gyda phob un yn cario arbedion o hyd at 50% oddi ar bris y rhestr. Ymwelwch â'n tîm gwerthiannau drwy gydol y digwyddiad i gael cyngor diduedd, archwiliad ariannol am ddim a hyd yn oed tocynnau ffair hwyl i'r teulu am ddim.

Find Out More
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gweler isod rhestr o'n cwestiynau cyffredinol am y Caws Mawr yng Nghaerffili.

Find Out More
Stay up to date

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ym mwrdeistref sirol Caerffili, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletinau: 

Cofrestrwch yma

Arolwg Caws Mawr Trigolion Caerffili 2018 – os ydych chi’n breswylydd lleol ac yn dymuno rhoi adborth, cliciwch ar yr arolwg 

Ffurflen Adborth i Trigolion – Gŵyl y Caws Mawr 2019

News
Cystadleuaeth wedi cau erbyn hyn *Cystadleuaeth Tocynnau Ffair Hwyl AM DDIM Y Caws Mawr * Eisiau ennill tocynnau ffair hwyl am ddim ar gyfer Y Caws Mawr sydd i ddod ? Mae Croeso Caerffili yn rhoi 20 tocyn ffair hwyl AM DDIM i 10 enillydd lwcus! I gofrestru, mae’n rhaid i chi ateb y cwestiwn isod drwy anfon eich ateb at digwyddiadau@caerffili.gov.uk erbyn canol nos ddydd Mawrth 23 Gorffennaf… Gellir dod o hyd i Delerau ac Amodau yma https://visitcaerphilly.com/competitions/ CWESTIWN: PA FLWYDDYN CAFODD CASTELL CAERFFILI EI ADEILADU?
 
Be Social
@facebook 
@instagram
Noddwyr Y Caws Mawr eleni
Noddwr yw:
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image
Cefnogir Y Caws Mawr gan
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image